25/11/2007

Got to keep knitting...

I've cast of my Angel Puff Scarf at about 180cm long. I have not felted it yet. Have to get some rubber bands first.

Ik heb mijn Angel Puff Sjaal op ongeveer 180cm lengte afgekant. Ik heb hem nog niet gevilt. Daarvoor moet ik eerste elastiekjes kopen.

I'm still waiting for several things I've ordered in the past week (needles, materials for two projects, books) but had to do something. So I've started on a hat for my daughter. I'm making it up as I go along. I'm starting with a headband with a cable on it. I'm using some Noro Kureyon that I had lying around and that I also used for her scarf.

Ik wacht nog op een aantal dingen die ik deze week besteld heb (breipennen, materialen voor twee projecten, boeken) maar ik kan niet stil zitten. Dus ben ik begonnen aan een muts voor mijn dochter. Ik heb geen patroon maar verzin het terwijl ik bezig ben. Ik ben begonnen met een hoofdband met een kabel erop. Ik gebruik de Noro Kureyon die ik nog had liggen en die ik ook voor haar sjaal heb gebruik.

22/11/2007

Speedy Gonzales!

Wow, some very fast knitting going on here! In two evenings of knitting I've finished my first skein of KidSilk Haze and have started on the second. My scarf was about 65cm after the first skein. In the original pattern one skein gave a scarf of 124cm (before felting). So mine is half as long and about twice as wide. Now I wanted it not only to be wider, but longer as well. And with two skeins I'll only get to about 130cm, so that's not really that much longer. So I've decided to use all my three skeins of KidSilk. That should get me to near 2m before felting. The scarf in the pattern shrunk about 1/4 in length, so that should leave me a finished scarf of about 150cm. That seems just about right to me.


Wauw, er wordt hier hard gebreid! In twee avondjes breien heb ik mijn eerste bol KidSilk Haze al helemaal opgebreid, en ben nu met de tweede begonnen. De sjaal was ongeveer 65cm lang na de eerste bol. In het oorspronkelijke patroon was de sjaal 124cm lang (voor vilten), met één bol. Dus de mijne is ongeveer half zo lang, en twee maal zo breed (klopt). Nu wilde ik niet alleen breder, maar ook langer. En met twee bollen kom ik dus maar op ongeveer 130cm. Niet echt veel langer dus. Daarom heb ik besloten om alle drie de bollen KidSilk te gebruiken. Dan kom ik op een lengte van ongeveer 2m (voor vilten). De sjaal van het patroon kromp ongeveer een kwart in lengte, dus dan zou ik ongeveer 150cm overhouden na het vilten. Lijkt me een prima lengte.

20/11/2007

Angel Puff ScarfI've finaly found a purpose for the beautiful Rowan KidSilk Haze that I bought to knit a lace shawl. I love it, but because of its 'haziness' I find it very hard to knit an intricate pattern with. But then I found this on Ravelry. Just what I need; easy knitting, beautiful result. And felted too, something I've been wanting to do for some time.
I don't have the exact pattern, but it seems very straightforward. I've cast on about 70 stitches and am simply knitting stockinette stitch. I'm going to make it a bit longer and a bit wider (hopefully) than the one in the picture. I've got three skeins of KidSilk, so that's no problem (the original is 1 skein).

Ik heb eindelijk een bestemming gevonden voor de prachtige Rowan KidSilk Haze die ik gekocht had om een kanten sjaal van te breien. Ik vind het prachtige wol, maar omdat het zo pluizig is vond ik het erg moeilijk om er een ingewikkeld patroon mee te breien. Maar toe vond ik dit op Ravelry. Precies wat ik nodig had; eenvoudig breiwerk, prachtig resultaat. En ook nog gevilt, iets wat ik al een tijdje wilde proberen.
Ik heb het precieze patroon niet, maar het lijkt erg simpel. Ik heb ongeveer 70 steken opgezet en brei gewoon in tricotsteek. Ik probeer de sjaal iets langer en breder maken dan die op de foto (hopen dat dat ook lukt). Ik heb drie bollen KidSilk, dus dat moet lukken (het orgineel is met 1 bol gemaakt).

Ravelry

I'm in! Last night I received my invitation, and I've been browsing ever since. It gives me a lot of inspiration for a lot of new projects. I hope I'll find the time to knit them!

Ik ben binnen! Gisteravond kreeg ik de uitnodiging, en sindsdien ben ik aan het rondneuzen. Ik krijg er een hoop inspiratie van voor heel veel nieuwe projecten. Hopelijk heb ik tussendoor nog de tijd om ze ook uit te voeren!

19/11/2007

DaCapo Problem

It's been a long time since I did any knitting on my DaCapo. Thing is; I've been worried about the gauge. Something told me it was wrong. So last night I decided to measure and count again, and I was right. 25sts and 50 rows shoul measure 10x10 cm, but in my knitting it only measures 9x9.5cm. So, what to do next; just pretend everything is alright and go on knitting and hope for the best, or start all over again? I've almost finished the back, so that's a lot of work done for nothing. But I guess better save than sorry....


Het is lang geleden dat ik iets aan mijn DaCapo gedaan heb. Probleem is dat ik me zorgen maak over de stekenverhouding. Een stemmetje zei me dat er iets niet in orde was. Dus gisteravond maar eens gaan meten en tellen, en inderdaad. 25st en 50nld zou 10x10cm moeten zijn, maar bij mij is het maar 9x9,5cm. Wat nu; gewoon net doen of er niets aan de hand is en doorgaan en er maar het beste van hopen, of verstandig zijn en overnieuw beginnen? Ik was bijna klaar met het rugpand, dus dat is een hoop werk voor niets. Twijfel, twijfel, twijfel...

Ravelry

I think I'll get into Ravelry tomorrow! Just 439 people before me in line.

Ik denk dat ik morgen wordt toegelaten tot Ravelry! Er zijn nog 439 anderen voor mij in de rij.

18/11/2007

Yoruba Bird

My daughter saw a picture of this hat in Folk Hats by Vicki Square, and wanted it right away. So I chose some colours to match her coat, and started knitting. The hat itself was not very difficult. The bird on top took a bit more perseverance!

Mijn dochter zag een foto van deze muts in het boek Folk Hats van Vicky Square, en die wilde ze natuurlijk meteen hebben. Dus heb ik kleuren uitgezocht die bij haar jas passen, en ben gaan breien. De muts zelf was niet echt ingewikkeld. Het vogeltje vereiste wat meer doorzettingsvermogen!
Pattern: Yoruba Bird (from: Folk Hats by Vicky Square)
Materials: Dalegarn - Svale, 50% cotton, 40% viscose, 10% silk
Colours: Orange (3108), Pink (4417), Black (0090)
Amount: 50 grams of each colour
Fiber Source: Ribbels
Needles: 3.5mm

16/11/2007

Second Noro Shawl

Finished the second Noro Shawl today. It is even better than the first one. The colours seem to blend together more because of the stitch pattern I used for this one.
It was very simple: K1,P1,K1,P1 for two rows, and then change the pattern to P1,K1,P1,K1. I found out this is called American Moss Stitch.

Vandaag heb ik de tweede Noro Sjaal afgerond. Hij is nog mooier dan de eerste. De kleuren lijken meer door elkaar te gaan lopen door de gebruikte steken.
Het was echt heel eenvoudig; twee naalden met 1R,1A,1R,1A en daarna wisselen naar 1A,1R,1A,1R. Ik heb later ontdekt dat dit de dubbele gerstekorrel is.

Pattern: Generic pattern (inspired by Brooklyntweed)
Materials: Noro Kureyon 208 and 124
Amount: 50 grams of each colour
Fiber Source: Wolhalla
Needles: 5.0mm

15/11/2007

Free Rice

You can help feed the poor people in the world by playing a simple wordgame on this site:For each word you get right, 10 grains of rice are donated through the United Nations to help end world hunger. 10 Grains of rice doesn't sound like a lot, but in the first month this resulted in 50,000 meals!!

Als je naar deze site gaat kun je door het spelen van een simpel (engelstalig, maar laat dat je niet weerhouden, je kan gokken!) woordspelletje helpen met het oplossen van het hongerprobleem in de wereld. Voor ieder goed geraden woord worden 10 rijstkorrels gedoneerd aan het WereldVoedselProgramma van de VN. 10 Rijstkorrels klinkt misschien een beetje zuinigjes, maar in de eerste maand leverde het al 50.000 maaltijden op!!

14/11/2007

Second Noro Shawl

The Second Noro Shawl is progressing nicely. The second one is never as quickly finished as the first one in my experience (with socks the same way). But this one is even more beautiful than the first one.

De Tweede Noro Sjaal schiet al aardig op. Een tweede duurt altijd langer dan een eerste is mijn ervaring (met sokken gaat het net zo). Maar deze wordt zo mogelijk nog mooier dan de eerste.

<


10/11/2007

Ravelry

Slowly but surely I'm getting there! Today for the first time the list of people in front of me is shorter than the list of people behind me! If things progres like this I'll be 'in' on the 21st.


Langzaam maar zeker komt het einde van de wachtlijst in zicht! Vandaag is voor het eerst de lijst van wachtenden vóór mij korter dan de lijst na mij. Als het zo door blijft gaan ben ik op de 21ste 'binnen'.

09/11/2007

Second Noro Shawl

I've started on the Second Noro Shawl. I'm using #208 and #124. My daughter has a pink-orange coat, and these colour numbers have a lot of pink and orange in them. Because I didn't like to knit the same shawl twice, I'm using a slightly different pattern for this one... (you'll see later)


Ik ben begonnen met de Tweede Noro Sjaal. Ik gebruik de kleuren #208 en #124. De jas van mijn dochter is oranje met roze, en die kleuren komen hier behoorlijk veel in voor. Omdat ik niet zoveel zin had om nog een keer precies dezelfde sjaal te breien gebruik ik voor deze tweede een iets ander patroon... (zul je nog wel zien)

06/11/2007

First Noro Shawl

The first Noro shawl, for my eldest daughter, is finished! I'll put up a picture tomorrow (it's too dark now to take a good picture). It's lovely, and my daughter is very happy with it.

De eerste Noro sjaal, voor mijn oudste dochter, is af! Ik zal morgen een foto plaatsen (het is nu te donker om een goede foto te maken). Hij is prachtig geworden, en mijn dochter is er erg blij mee.

Pattern: Generic pattern (inspired by Brooklyntweed)
Materials: Noro Kureyon 205 and 124
Amount: 50 grams of each colour
Fiber Source: Wolhalla
Needles: 5.0mm


And here are the pictures, at last!

En hier zijn dan eindelijk de beloofde foto's!05/11/2007

New project

Instead of Lizard Ridge or a Noro Hat, I've started on a shawl (or actually two) for my daughters. They told my it was time to think of them in knitting terms instead of only making things for myself. And they were right. So I'm making them both a nice warm Noro shawl like this. Only I'm using Noro Kureyon instead of Noro Silk Garden (nice and warm!).

Inplaats van te beginnen met Lizard Ridge of een Noro muts ben ik begonnen met een sjaal (of eigenlijk moeten het er twee worden) voor mijn dochters. Ze vonden dat het tijd werd dat ik eens aan hun dacht, wat breien betreft dan, inplaats van alleen maar dingen voor mezelf te maken. En ze hadden gelijk. Dus maak ik voor beiden een lekker zachte, warme Noro sjaal. Zoiets als dit, maar dan met Noro Kureyon in plaats van Noro Silk Garden (lekker warm!)

Criss Cross Shawl

My Criss Cross Shawl is finished! It was a bit hard to take a good picture of myself wearing it (my arms are just not long enough), but here it is:


Mijn Criss Cross sjaal is af! Het was een beetje moeilijk om een goede foto van mezelf te maken waarop ik hem om heb (mijn armen zijn gewoon te kort), maar hier is ie dan:


Pattern: Criss Cross Shawl (inspired by Yarnivation)
Materials: Opal Uni - 1415
Amount: 100 grams
Fiber Source: Wolhalla
Needles: 4.5mm

02/11/2007

Criss Cross Shawl

Well, the weaving is done. Had to be carefull to do it the right way, but it turned out nicely. AND I've got enough wool left to finish it! So no problems after all. Just another day of knitting and a lot of loose ends to fasten.

Het weven is klaar. Ik moest goed opletten dat ik het goed deed, maar het is gelukt. EN ik heb nog ruim genoeg wol over om de sjaal af te maken! Geen enkel probleem dus. Nog een dagje breien en dan een hele hoop losse eindjes om af te hechten.

I love Widgets!

For those of you who don't know what a Widget is; they're those things in the sidebar on the left that tell you what books I read, what music I listen too, etc. I don't know if anyone ever looks at them (I know I do when I see them at other blogs), but I just love them. I found a new one today showing you my VisualDNA.

Knitting meme

I found this idea at her site. The idea is to mark with bold the things you have done, and in Italics the things you would like to do sometime. I liked the idea so here is my meme:

Afghan
I-cord
Garter stitch
Knitting with metal wire
Shawl
Stockinette stitch
Socks: top-down
Socks: toe-up
Knitting with camel yarn
Mittens: Cuff-up
Mittens: Tip-down
Hat
Knitting with silk
Moebius band knitting
Participating in a KAL
Sweater
Drop stitch patterns
Knitting with recycled/secondhand yarn
Slip stitch patterns
Knitting with bananafiber yarn
Domino knitting (=modular knitting)
Twisted stitch patterns
Knitting with bamboo yarn
Two end knitting
Charity knitting
Knitting with soy yarn
Cardigan
Toy/doll clothing
Knitting with circular needles
Baby items
Knitting with your own handspun yarn
Slippers
Graffitti knitting (knitting items on, or to be left on the street)
Continental knitting
Designing knitted garments
Cable stitch patterns (incl. Aran)
Lace patterns
Publishing a knitting book
Scarf
Teaching a child to knit
American/English knitting (as opposed to continental)
Knitting to make money
Button holes
Knitting with alpaca
Fair Isle knitting
Norwegian knitting
Dying with plant colours
Knitting items for a wedding
Household items (dishcloths, washcloths, tea cosies...)
Knitting socks (or other small tubular items)on two circulars
Olympic knitting
Knitting with someone elses handspun yarn
Knitting with dpns
Holiday related knitting
Teaching a male how to knit
Bobbles
Knitting for a living
Knitting with cotton
Knitting smocking
Dying yarn
Steeks
Knitting art
Knitting two socks (or other small tubular items) on two circulars simultaneously
Fulling/felting
Knitting with wool
Textured knitting
Kitchener BO
Purses/bags
Knitting with beads
Swatching
Long Tail CO
Entrelac
Knitting and purling backwards
Machine knitting
Knitting with selfpatterning/selfstriping/variegating yarn
Stuffed toys
Baby items
Knitting with cashmere
Darning
Jewelry
Knitting with synthetic yarn
Writing a pattern
Gloves
Intarsia
Knitting with linen
Knitting for preemies
Tubular CO
Freeform knitting
Short rows
Cuffs/fingerless mits/armwarmers
Pillows
Knitting a pattern from an online knitting magazine
Rug
Knitting on a loom
Thrummed knitting
Knitting a gift
Knitting for pets
Shrug/bolero/poncho
Knitting with dog/cat hair
Hair accessories
Knitting in public

The Last Knit

Found this on YouTube, about a woman obsessed with knitting. Women beware!

01/11/2007

Concert

Yeah!! I'm going to a Cat Empire concert at the end of the month in Amsterdam! The Cat Empire have been my favourite band ever since I saw them at the Oerol Festival this summer. They are very famous in Australia, but no one has heard about them over here. But they are absolutely great. So I'm very, very happy to go see them again. Can't wait till the 29th!!

Joepie! Ik ga naar een concert van The Cat Empire eind van deze maand in de Melkweg, Amsterdam! The Cat Empire is mijn favoriete band sinds ik ze deze zomer op het Oerol Festival heb gezien. Ze zijn hartstikke beroemd in Australie, maar hier heeft niemand van ze gehoord. Maar ze zijn echt fantastisch (vooral life). Dus ik ben super, super blij dat ik ze weer ga zien. Kan bijna niet wachten tot de 29e!!

So here is a bit of promotion for my favourite band! Great song, great lyrics.
En dan nu een beetje reclame voor mijn favoriete band; swingend lied, prima tekst!The Cat Empire on MySpace

Problem?

I think I'm going to start the weaving part today. I'm just a little bit worried. This was supposed to be a one-skein-project (at least that was my idea), but I'm afraid my one skein won't be enough. And I only have one skein!

Ik denk dat ik vandaag met het weefgedeelte ga beginnen. Ik maak me alleen een klein beetje zorgen. De bedoeling was om deze sjaal met één bol wol te maken (dat was tenminste mijn idee), maar ik ben bang dat het niet genoeg is. En ik heb maar één bol!