25/11/2007

Got to keep knitting...

I've cast of my Angel Puff Scarf at about 180cm long. I have not felted it yet. Have to get some rubber bands first.

Ik heb mijn Angel Puff Sjaal op ongeveer 180cm lengte afgekant. Ik heb hem nog niet gevilt. Daarvoor moet ik eerste elastiekjes kopen.

I'm still waiting for several things I've ordered in the past week (needles, materials for two projects, books) but had to do something. So I've started on a hat for my daughter. I'm making it up as I go along. I'm starting with a headband with a cable on it. I'm using some Noro Kureyon that I had lying around and that I also used for her scarf.

Ik wacht nog op een aantal dingen die ik deze week besteld heb (breipennen, materialen voor twee projecten, boeken) maar ik kan niet stil zitten. Dus ben ik begonnen aan een muts voor mijn dochter. Ik heb geen patroon maar verzin het terwijl ik bezig ben. Ik ben begonnen met een hoofdband met een kabel erop. Ik gebruik de Noro Kureyon die ik nog had liggen en die ik ook voor haar sjaal heb gebruik.

22/11/2007

Speedy Gonzales!

Wow, some very fast knitting going on here! In two evenings of knitting I've finished my first skein of KidSilk Haze and have started on the second. My scarf was about 65cm after the first skein. In the original pattern one skein gave a scarf of 124cm (before felting). So mine is half as long and about twice as wide. Now I wanted it not only to be wider, but longer as well. And with two skeins I'll only get to about 130cm, so that's not really that much longer. So I've decided to use all my three skeins of KidSilk. That should get me to near 2m before felting. The scarf in the pattern shrunk about 1/4 in length, so that should leave me a finished scarf of about 150cm. That seems just about right to me.


Wauw, er wordt hier hard gebreid! In twee avondjes breien heb ik mijn eerste bol KidSilk Haze al helemaal opgebreid, en ben nu met de tweede begonnen. De sjaal was ongeveer 65cm lang na de eerste bol. In het oorspronkelijke patroon was de sjaal 124cm lang (voor vilten), met één bol. Dus de mijne is ongeveer half zo lang, en twee maal zo breed (klopt). Nu wilde ik niet alleen breder, maar ook langer. En met twee bollen kom ik dus maar op ongeveer 130cm. Niet echt veel langer dus. Daarom heb ik besloten om alle drie de bollen KidSilk te gebruiken. Dan kom ik op een lengte van ongeveer 2m (voor vilten). De sjaal van het patroon kromp ongeveer een kwart in lengte, dus dan zou ik ongeveer 150cm overhouden na het vilten. Lijkt me een prima lengte.

20/11/2007

Angel Puff ScarfI've finaly found a purpose for the beautiful Rowan KidSilk Haze that I bought to knit a lace shawl. I love it, but because of its 'haziness' I find it very hard to knit an intricate pattern with. But then I found this on Ravelry. Just what I need; easy knitting, beautiful result. And felted too, something I've been wanting to do for some time.
I don't have the exact pattern, but it seems very straightforward. I've cast on about 70 stitches and am simply knitting stockinette stitch. I'm going to make it a bit longer and a bit wider (hopefully) than the one in the picture. I've got three skeins of KidSilk, so that's no problem (the original is 1 skein).

Ik heb eindelijk een bestemming gevonden voor de prachtige Rowan KidSilk Haze die ik gekocht had om een kanten sjaal van te breien. Ik vind het prachtige wol, maar omdat het zo pluizig is vond ik het erg moeilijk om er een ingewikkeld patroon mee te breien. Maar toe vond ik dit op Ravelry. Precies wat ik nodig had; eenvoudig breiwerk, prachtig resultaat. En ook nog gevilt, iets wat ik al een tijdje wilde proberen.
Ik heb het precieze patroon niet, maar het lijkt erg simpel. Ik heb ongeveer 70 steken opgezet en brei gewoon in tricotsteek. Ik probeer de sjaal iets langer en breder maken dan die op de foto (hopen dat dat ook lukt). Ik heb drie bollen KidSilk, dus dat moet lukken (het orgineel is met 1 bol gemaakt).

Ravelry

I'm in! Last night I received my invitation, and I've been browsing ever since. It gives me a lot of inspiration for a lot of new projects. I hope I'll find the time to knit them!

Ik ben binnen! Gisteravond kreeg ik de uitnodiging, en sindsdien ben ik aan het rondneuzen. Ik krijg er een hoop inspiratie van voor heel veel nieuwe projecten. Hopelijk heb ik tussendoor nog de tijd om ze ook uit te voeren!

19/11/2007

DaCapo Problem

It's been a long time since I did any knitting on my DaCapo. Thing is; I've been worried about the gauge. Something told me it was wrong. So last night I decided to measure and count again, and I was right. 25sts and 50 rows shoul measure 10x10 cm, but in my knitting it only measures 9x9.5cm. So, what to do next; just pretend everything is alright and go on knitting and hope for the best, or start all over again? I've almost finished the back, so that's a lot of work done for nothing. But I guess better save than sorry....


Het is lang geleden dat ik iets aan mijn DaCapo gedaan heb. Probleem is dat ik me zorgen maak over de stekenverhouding. Een stemmetje zei me dat er iets niet in orde was. Dus gisteravond maar eens gaan meten en tellen, en inderdaad. 25st en 50nld zou 10x10cm moeten zijn, maar bij mij is het maar 9x9,5cm. Wat nu; gewoon net doen of er niets aan de hand is en doorgaan en er maar het beste van hopen, of verstandig zijn en overnieuw beginnen? Ik was bijna klaar met het rugpand, dus dat is een hoop werk voor niets. Twijfel, twijfel, twijfel...

Ravelry

I think I'll get into Ravelry tomorrow! Just 439 people before me in line.

Ik denk dat ik morgen wordt toegelaten tot Ravelry! Er zijn nog 439 anderen voor mij in de rij.

18/11/2007

Yoruba Bird

My daughter saw a picture of this hat in Folk Hats by Vicki Square, and wanted it right away. So I chose some colours to match her coat, and started knitting. The hat itself was not very difficult. The bird on top took a bit more perseverance!

Mijn dochter zag een foto van deze muts in het boek Folk Hats van Vicky Square, en die wilde ze natuurlijk meteen hebben. Dus heb ik kleuren uitgezocht die bij haar jas passen, en ben gaan breien. De muts zelf was niet echt ingewikkeld. Het vogeltje vereiste wat meer doorzettingsvermogen!
Pattern: Yoruba Bird (from: Folk Hats by Vicky Square)
Materials: Dalegarn - Svale, 50% cotton, 40% viscose, 10% silk
Colours: Orange (3108), Pink (4417), Black (0090)
Amount: 50 grams of each colour
Fiber Source: Ribbels
Needles: 3.5mm